NOODVERLICHTING

noodverlichting_01

VLUCHTWEGVERLICHTING

Noodverlichting is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen in gebouwen. Het treedt automatisch in werking zodra de netspanning uitvalt of terugvalt. Noodverlichting stelt mensen in staat om via vluchtroutes snel en veilig het gebouw te verlaten en het voorkomt paniek.
Planmatig zorgen voor de veiligheid van mensen is niet alleen wettelijk verplicht, maar bovenal ook een verantwoordelijkheid van ieder bedrijf. Dus ook voor uw organisatie. Om de kwaliteit van de veiligheid binnen uw gebouw of organisatie te kunnen verbeteren, is het van cruciaal belang dat de noodverlichting op basis van vakkundig advies conform de huidige normen wordt ingericht.
Bovendien dient de noodverlichting professioneel te worden geinstalleerd, zodat het optimaal en duurzaam functioneert.

RLB heeft nu ook LED armaturen aan het assortiment toegevoegd, waarmee u niet alleen uw portemonnee, maar ook het milieu spaart.

Die zorg is bij RLB in vertrouwde handen.

Heeft u een vraag?

024-8455008

Onderhoud noodverlichting
Conform het Gebruiksbesluit van de Arbo-wet dient in ieder gebouw noodverlichting aanwezig te zijn die tenminste eenmaal per jaar onderhouden en gecontroleerd wordt.

Definitie noodverlichting:
Eenvoudig gezegd vallen onder de term noodverlichting volgens de NEN-EN 1838 vluchtroute-verlichting, anti-paniekverlichting en verlichting van werkplekken met verhoogd risico. Op deze pagina lichten wij deze begrippen kort toe.

Vluchtrouteverlichting:
De vluchtrouteverlichting moet zeker stellen, dat de vluchtmogelijkheden goed kunnen worden herkend en op een veilige manier kunnen worden gebruikt. Vluchtrouteverlichting bestaat uit de vluchtwegverlichting (verlichting van de route zelf) en vluchtwegaanduiding. Vluchtwegaanduiding bestaat uit beeldtekens, de pictogrammen. Deze wordt in detail beschreven in de NEN 6088.

VLUCHTWEG

Anti-paniekverlichting:
Deze verlichting dient paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een plaats te bereiken waar de vluchtroute kan worden herkend.

Verlichting van werkplekken met verhoogd risico:
Deze dient ervoor te zorgen dat personen, die door het wegvallen van verlichting in een mogelijk gevaarlijke situatie verkeren, voldoende licht hebben om een kritiek proces af te sluiten en aansluitend veilig te vluchten. Klik hier voor uitgebreide informatie.

Heeft u een vraag?

024-8455008
noodverlichting VB

Regelgeving en normering:
In feite doen twee wetten een uitspraak over noodverlichting. Deze worden aangevuld door een aantal normen. Op deze pagina worden kort toegelicht:
Het Bouwbesluit en Gebruiksbesluit
De Arbo-wet
De Normering
Bouwbesluit
Het Bouwbesluit bevat de minimum bouwtechnische voorschriften voor nieuw te bouwen bouwwerken. Deze voorschriften worden in de vorm van functionele en prestatie-eisen gesteld. In het Bouwbesluit zijn algemene eisen gedefinieerd ten aanzien van noodverlichting maar voor de uitvoering hiervan verwijst het naar de Gemeentelijke bouwverordening.

Gebruiksbesluit: Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
Dit besluit is gebaseerd op de Model bouwverordening. In dit Besluit liggen voorschriften vast met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit oogpunt van brandveiligheid. In het Besluit wordt verwezen naar een aantal normbladen en voorschriften met betrekking tot noodverlichting. Dit zijn de NEN-EN 1838 en NEN 6088.

Arbo-wet
In het kader van de Arbo-wet is het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht. In dit besluit staat de veiligheid en gezondheid op arbeidsplaatsen centraal. Als gevolg van deze regelgeving berust bij de werkgever de verplichting hiervoor zorg te dragen. Zo dient deze onder andere te zorgen voor de aanwezigheid van vluchtwegen en nooduitgangen. Ook noodverlichting is in dit kader één van de noodzakelijke voorzieningen.
Deze dient een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk te maken.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Heeft u een vraag?

024-8455008